Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Značky

Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.mixbox.cz, provozovaném společností Aloi Solutions s.r.o. se sídlem Předmostí 701, 27801 Kralupy nad Vltavou, IČ: 04032420, DIČ: CZ04032420 mobil: 606747023, email: info@mixbox.cz,

1. Úvod

Učiněním objednávky se zákazník zavazuje objednané zboží zaplatit a odebrat. Zároveň s objednávkou dává najevo souhlas s těmito obchodními podmínkami. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí občanským zákoníkem a těmito obchodními podmínkami. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby a pouze do výše skladových zásob. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží vyjma drobných grafických změn na obalu pocházejících od výrobce.

2. Objednávka

Objednávku v internetovém obchodě www.mixbox.cz je možné učinit vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, telefonicky, pomocí e-mailu nebo písemně na kontaktní adrese uvedené na stránkách.

Předmětem smlouvy je zboží, uvedené v objednávce.

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 10 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. V případě, že z nějakého důvodu hrozí zdržení odeslání objednávky o 5 a více dnů, je o této skutečnosti zákazník informován. Je-li u všech položek objednávky uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Při objednání zboží, které je momentálně vyprodané, je zboží odeslané neprodleně po jeho naskladnění. Při volbě platby předem je zboží odeslané zpravidla druhý pracovní den následující po dni připsání platby na účet internetového obchodu.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, jsou odesílány spolu se zbožím. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající obratem a v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

3. Zrušení objednávky

Zákazník má právo zrušit objednávku kdykoliv, bez udání důvodu. V případě, že zákazník odstoupí od objednávky až po jejím odeslání, má prodejce právo požadovat po zákazníkovi zaplacení nákladů spojených s odesláním objednaného zboží a zákazník je povinen tyto náklady prodejci uhradit. Zrušit objednávku může zákazník telefonicky nebo e-mailem. Při zrušení objednávky je třeba uvést dostatečné množství informací umožňující identifikovat rušenou objednávku tj. zejména jméno zákazníka, e-mail, druh zboží, bankovní spojení apod.

Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno ve 14 denní lhůtě (nestačí je ve lhůtě předat k poštovní či jiné přepravě). Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na dodání zboží v nezbytné minimální výši do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu vrátit zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na zrušení objednávky nebo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání; na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal; na dodávku novin, periodik a časopisů; u smluv spočívajících ve hře nebo loterii; na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

Prodejce může zrušit nebo zúžit objednávku zejména v těchto případech:

- vyprodání zboží
- nesprávné údaje o zboží zejména o ceně, množství apod. uváděné na stránkách internetového obchodu způsobené chybou psaní, nebo technickým problémem aplikace
- objednávka pochází od zákazníka, který se v minulosti choval neseriózně ať již na stránkách www.mixbox.cz nebo v jiných internetových obchodech, zejména tak, že opakovaně neodebírá objednané zboží, za zboží nezaplatil apod.

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží lze vrátit jen nepoškozené a kompletní v původním obalu se vším příslušenstvím, návody apod., bez známek užívání, opotřebení nebo poškození. Zákazník je musí poslat zpět v sedmidenní lhůtě po projevu vůle odstoupit od smlouvy doručené provozovateli internetového obchodu. Po obdržení vráceného zboží provozovatel obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku zaplacené ceny zboží způsobem, který si oba účastníci dohodnou.

4. Potvrzení objednávky

Po obdržení objednávky bude zákazníkovi odeslán potvrzující e-mail. V případě, že objednávka nebude moci být z nějakého důvodu odeslána v přiměřené době, nebo se vyskytnou jiné komplikace týkající se objednávky, bude zákazník o skutečnosti informován.

5. Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se na převzatém zboží projeví nedostatky (např. má vady, není kompletní, neodpovídá jeho množství, hmotnost, jakost, vlastnosti, popsaný účel užití, či jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o rozpor s kupní smlouvou. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží požadavek na:
- uvedení zboží do souladu s kupní smlouvou, a to výměnou za nové zboží, nebo opravou (podle svého požadavku), a není-li takový postup možný
- přiměřenou slevu z ceny, nebo na základě odstoupení od smlouvy na vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že rozpor existoval již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo jej sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. Místo práva na výměnu má kupující právo na přiměřenou slevu.

Při odstranění rozporu s kupní smlouvou se postupuje jako při vyřízení reklamace vad zboží, které se vyskytnou v záruční době.

6. Záruční odpovědnost prodávajícího

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle povahy vady požadovat:
- u vady odstranitelné – bezplatnou opravu (odstranění vady); právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti lze požadovat jen, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
- u vady neodstranitelné – lze požadovat výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Nebrání-li neodstranitelná vada řádnému užívání zboží, může kupující požadovat i slevu z kupní ceny.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržením návodu k použití.

7. Reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do určeného servisního místa. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodli na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, na kterou je poskytnuta záruka, běží záruční doba na vyměněné zboží nebo vyměněnou část znovu. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o něm kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. U oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši.

Postup při reklamaci:
1) zákazník nás informuje o reklamaci telefonicky, e-mailem, nebo písemně
2) zboží zašle jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu e-shopu
3) do zásilky uvede důvod reklamace a svojí adresu
4) přiloží kopii dokladu o koupi reklamovaného zboží v našem obchodě

Internetový obchod www.mixbox.cz reklamaci vyřídí co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího převzetí.

7. Ochrana dat

Registrací v internetovém obchodě nebo objednáním zboží na www.mixbox.cz dává kupující souhlas prodávajícímu ke zpracování uvedených osobních údajů za účelem uskutečnění obchodního vztahu a za účelem sdílení informací marketingového charakteru prostřednictvím elektronické pošty a jiných informačních kanálů, pokud s tímto nebyl vysloven nesouhlas. To znamená, že dává souhlas s poskytnutím osobních údajů přepravci za účelem uskutečnění doručení objednaného zboží. Dále dává souhlas s poskytnutím osobních údajů společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o., provozující internetové stránky Heureka.cz, které jsou největší nezávislý nákupní rádce a srovnávač cen. Informace poskytnuté této společnosti slouží k odesílání dotazníku týkající se spokojenosti s nákupem v internetovém obchodě www.mixbox.cz. Kromě přepravci a „HEURECE“ internetový obchod www.mixbox.cz neposkytuje osobní údaje kupujících třetím osobám vyjma případů, kdy je poskytnutí osobních údajů třetím osobám určeno zákonem.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

9. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@mixbox.cz.
2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.